Verklaring gegevensbescherming van In balans met Ayurveda
Opgemaakt op 13 December 2023.

1. Naam en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon evenals van degene die door de onderneming is belast met de gegevensbescherming

Deze gegevensbescherming geldt voor de gegevensverwerking door:

Verantwoordelijke: In balans met Ayurveda
Adres: Smakheul 2, 4201 HG Gorinchem
E-mail: ewa@inbalansmetayurveda.nl

De aanstelling van een persoon, die voor de onderneming is belast met de gegevensbescherming, is op basis van de omvang van de onderneming niet vereist. Contactpersoon met betrekking tot gegevensbescherming is de directie van de verantwoordelijke (rechts)persoon, bereikbaar op bovengenoemd adres.

 

2. Vergaren en opslaan van persoonsgebonden gegevens evenals de gebruikswijze en het gebruiksdoel

a) Bij het bezoeken van de website

Bij het bezoeken van onze website www.inbalansmetayurveda.nl wordt door de op uw eindtoestel geactiveerde browser automatisch informatie aan de server van onze website gestuurd. Deze informatie wordt tijdelijk in een zgn. logfile opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij, zonder uw toedoen, vergaard en tot aan de geautomatiseerde verwijdering ervan opgeslagen:

IP-adres van de opvragende computer,
datum en tijd van inloggen,
naam en URL van het opgevraagde bestand,
website van waaruit de aanvraag oorspronkelijk plaats vindt (referrer-URL),
gebruikte browser en evt. het besturingssysteem van uw computer evenals de naam van uw access-provider.
De genoemde gegevens worden door ons verwerkt in het kader van volgende doeleinden:

kunnen instaan voor een storingsvrije verbinding met de website,
kunnen instaan voor een gebruiksvriendelijk gebruik van onze website,
kunnen beoordelen van de zekerheid en de stabiliteit van het systeem, evenals ten behoeve van andere administratieve doeleinden.
De rechtsgrondslag van de gegevensverwerking is art. 6, lid. 1, sub. f (Nederlands wetsartikel over Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ons rechtmatig interesse vloeit voort uit boven opgesomde doeleinden met betrekking tot de gegevensvergaring. In geen enkel geval gebruiken wij de vergaarde gegevens met als doel bepaalde conclusies met betrekking tot uw persoon te trekken.

Bovendien maken wij, indien onze website wordt bezocht, gebruik van cookies evenals van analysediensten. Nadere toelichting daarop krijgt u bij punt 5 en 6 van deze verklaring gegevensbescherming.

b) Bij aanmelding voor onze newsletter

Voor zover u hiermee conform art. 6, lid. 1, sub. a AVG uitdrukkelijk akkoord bent gegaan, gebruiken wij uw e-mailadres om u regelmatig onze newsletter toe te sturen. Om de newsletter te kunnen ontvangen volstaat het opgeven van een e-mailadres.

Afmelden van de newsletter is te allen tijde mogelijk en kan gebeuren of via https://www.ayurveda-produkte.de/content/service/e-newsletter/abmeldung of via een daarvoor geplaatste link in de newsletter.

c) Bij gebruikmaking van ons contactformulier

Voor allerlei soorten vragen bieden wij u de mogelijkheid om met ons contact op te nemen door middel van een daartoe op de website geplaatst formulier. Daarvoor is het opgeven van een geldig e-mailadres vereist, opdat wij weten van wie de aanvraag afkomstig is en om deze te kunnen beantwoorden. Meerdere gegevens kunnen vrijwillig worden verstrekt.

De gegevensverwerking ten behoeve van de contactopname met ons vindt plaats conform art. 6, lid. 1, sub. a AVG op basis van uw vrijwillige akkoordverklaring. De voor het gebruik van het contactformulier door ons vergaarde persoonsgebonden gegevens worden na afwikkeling van de door u gedane aanvraag automatisch gewist.

d) Shop-functies/klantenrekening

Wij vergaren persoonsgebonden gegevens, wanneer u ons deze in het kader van uw bestelling, bij een contactopname of bij het openen van een klantenrekening vrijwillig mededeelt. Velden die verplicht moeten worden ingevuld zijn als zodanig aangegeven, aangezien wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor het afwikkelen van een overeenkomst, het verwerken van uw contactopname of voor het openen van een klantenrekening. Zonder deze opgaven kan de bestelling en/of het openen van een rekening resp. de contactopname niet worden bewerkt.

Welke gegevens er worden vergaard kan worden opgemaakt uit de opgaveformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens conform art. 6, lid. 1, sub. b AVG (noodzakelijk voor het opstellen van een overeenkomst) voor de afwikkeling van de overeenkomst en de bewerking van uw aanvragen. Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst of na opzeggen van uw klantenrekening worden uw gegevens voor verdere bewerking beperkt en na afloop van de door de belasting en de handelsinstellingen voorgeschreven bewaartermijnen gewist.

Een verder gebruik van gegevens vindt alleen dan plaats indien u expliciet akkoord bent gegaan met het verdere gebruik van uw gegevens of indien wij ons los daarvan een gebruik van gegevens voorbehouden, dat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het opzeggen van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan of door middel van een bericht via het genoemde contactformulier of door middel van een daartoe aangebrachte functie in de klantenrekening plaatsvinden.

 

3. Doorgeven van gegevens

Overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden, anders dan voor onderstaande doeleinden, vindt niet plaats. Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen aan derden door, indien:

u, conform art. 6, lid. 1, sub.a AVG daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven,
het doorgeven conform conform art. 6, lid. 1, sub.f AVG voor het geldend maken, het uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten vereist is en er geen reden is om aan te nemen, dat u een zwaarwegend belang heeft bij het niet doorgeven van uw gegevens,
er voor het doorgeven conform art. 6, lid. 1, sub.c AVG een wettelijke verplichting bestaat,
dit wettelijk is toegestaan en dit, conform conform art. 6, lid. 1, sub.b AVG vereist is voor de afwikkeling van de contractuele relatie met u.
Ter realisering van de contractuele doelstellingen vindt overdracht van gegevens aan derden plaats aan de volgende betrokkenen:

aan de aanbieder van de creditcard of betaalinstelling ten behoeve van het afboeken of incasseren van de inkoopprijs,
aan de door ons ingeschakelde transportonderneming of besteldienst in het kader van de aflevering van de goederen,
aan de aanbieders van het hosting- en shopsysteem of de marktplaats ten behoeve van de technische verwerking van de shop- en aanbiedingsgegevens.
aan onze belastingadviseur voor het nakomen van onze belastingverplichtingen.
Derden worden door ons contractueel of wettelijk verplicht tot geheimhouding van gegevens. Bij de ingeschakelde betalingsdienstverlener bent u ook zelf contractpartner en bent u akkoord gegaan met diens voorwaarden en reglement met betrekking tot gegevensbescherming.

 

4. Routinematig wissen en opslaan van persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens van een betreffende persoon verwerken wij en slaan wij op uitsluitend gedurende de periode die voor de realisering van de doeleinden van het opslaan vereist is of voor zover dit door de Europese regelgevende instanties of door een andere wetgever is vastgelegd in wetten of voorschriften, waaraan degene die verantwoordelijk is voor de verwerking ondergeschikt is.

Indien de doeleinden van het opslaan wegvallen of indien een door Europese regelgevende instanties of door een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn af, dan worden de persoonsgebonden gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

 

5. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Hierbij gaat het om kleine bestandjes die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindtoestel (laptop, tablet, smartphone enz.) worden opgeslagen, wanneer u onze site bezoekt. Cookies brengen geen schade toe aan uw eindtoestel en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In een cookie wordt informatie opgeslagen, die telkens in combinatie met het specifieke gebruikte eindtoestel wordt gebruikt. Dit betekent evenwel niet, dat wij daardoor direct informatie over uw identiteit verkrijgen.

Hei gebruik van cookies dient er enerzijds toe om het gebruik van onze website voor u aangenamer vorm te geven. Zo maken wij gebruik van zogenaamde session-cookies om te kunnen vaststellen dat u enkele pagina’s van onze website reeds heeft bezocht. Deze worden na het verlaten van onze website automatisch weer gewist.

Bovendien maken wij, ter optimalisering van de gebruiksvriendelijkheid, tevens gebruik van tijdelijke cookies, die voor een bepaalde vastgelegde periode op uw eindtoestel worden opgeslagen. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, dan wordt automatisch gesignaleerd dat u ons al eerder heeft bezocht, welke instellingen u heeft gebruikt en wat u heeft ingevoerd, om te voorkomen dat u dat niet nogmaals hoeft te doen.

Voorts maken wij gebruik van cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en, met het oog op de optimalisering van ons aanbod, voor u te analyseren (zie punt 5). Deze cookies maken het ons mogelijk om bij een hernieuwd bezoek aan onze site automatisch te zien, dat u reeds eerder bij ons op bezoek was. Deze cookies worden telkens na een vastgelegde tijd automatisch gewist.

De door cookies verwerkte gegevens zijn voor de genoemde doeleinden vereist voor de bescherming van onze gerechtigde belangen en van die van derden conform art. art. 6, lid. 1, sub. f AVG. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser evenwel zo configureren, dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er steeds een aanwijzing verschijnt, voordat er een cookie wordt aangemaakt. De volledige deactivering van cookies kan echter tot gevolg hebben, dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

 

6. Analyse-tools

a) Tracking-tools

De onderstaand vermelde en door ons gebruikte tracking-voorzieningen worden op basis van conform art. 6, lid. 1, sub.f AVG uitgevoerd. Door middel van het inzetten van de tracking-voorzieningen willen wij een op de behoefte afgestemde vormgeving en een continue optimalisering van onze website garanderen. Voorts zetten wij de tracking-voorzieningen in om het gebruik van onze website statistisch te registreren en, met het oog op de optimalisering van ons aanbod, voor u te analyseren. Deze belangen dienen, in het kader van voornoemd voorschrift, als rechtvaardig te worden beschouwd.

De betreffende gegevensverwerkingsdoeleinden en de gegevenscategorieën kunnen uit de bijbehorende tracking-tools worden ontleend.

 

7. Social Media Plug-ins

Op basis van conform art. 6, lid. 1, sub. f AVG maken wij op onze website gebruik van Social Links naar de onderstaand opgesomde sociale netwerken. Het daarachter staande publicitaire doel dient te worden beschouwd als gerechtigd belang in de zin van de DSGVO. De verantwoording een bedrijfsvoering conform de gegevensbescherming dient door de betreffende aanbieder te worden verzekerd. Tracking of een andere wijze van gegevensopslag vindt door ons niet plaats.

Wij informeren u erover, dat op onze website links naar verschillende social media- en video-platvormen zijn geplaatst. In de regel kunnen deze sites vaststellen, wanneer u hen vanaf onze website oproept.

Als u over een account bij de platvormen beschikt en daarop ingelogd bent, dan kan de bezochte site voor uw profiel niet openlijk opslaan, dat u via onze website daar aanbeland bent.

Nadere informatie over gegevensbescherming verkrijgt u bij de betreffende aanbieders:

Facebook Ireland Ltd.,

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,

Dublin 2, Ireland

https://www.facebook.com/policy.php

 

8. Rechten van betrokkenen

U heeft het recht:

conform art. 15 EU AVG inlichtingen op te vragen over uw door ons verwerkte persoonsgebonden gegevens. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoelstellingen, de categorie van de persoonsgebonden gegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens openbaar gemaakt zijn of worden, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op corrigeren, wissen, beperking van de verwerking of bezwaarmaking, het bestaan van een recht op indienen van een klacht, de herkomst van uw gegevens, voor zover die niet bij ons zijn vergaard, evenals over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling en evtl. zinvolle informatie over de details ervan;
conform art. 16 EU AVG onverwijld de correctie van onjuiste of de aanvulling van uw bij ons opgeslagen persoonsgebonden gegevens te wensen;
conform art. 17 EU AVG om de verwijdering te verzoeken van uw bij ons opgeslagen persoonsgebonden gegevens, voor zover de verwerking niet vereist is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor het geldend maken, de uitoefening of de verdediging van wettelijke rechten;
conform art. 18 EU AVG om beperking van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens te vragen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden, de verwerking onrechtmatig is, U de verwijdering ervan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter nodig heeft voor het geldend maken, de uitoefening of de verdediging van wettelijke rechten of u conform art. 21 AVG bezwaar heeft aangetekend tegen de verwerking;
conform art. 20 AVG uw persoonsgebonden gegevens, die u ons ter beschikking heeft gesteld, op te vragen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format of om te verzoeken om overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke;
conform art. 7 lid 3 AVG om uw ooit verleende instemming te allen tijde tegenover ons te herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking, waarop deze instemming betrekking had, in de toekomst niet meer mogen voortzetten en
conform art. 77 AVG om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. Normaal gesproken kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthouder in uw gebruikelijke verblijfplaats of arbeidsplaats of bij ons hoofdkantoor.

 

9. Recht op bezwaar

Voor zover uw persoonsgebonden gegevens op basis van gerechtigde belangen conform art. 6, lid. 1, sub. f AVG worden verwerkt, heeft u conform art. 21 AVG het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens, voor zover daarvoor redenen aanwezig zijn die voortvloeien uit uw persoonlijke situatie of gericht zijn op bezwaar tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht op bezwaar, dat zonder opgave van een bijzondere situatie door ons wordt verleend.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op herroeping of bezwaar, dan volstaat een e-mail aan avg@ayurveda.nl.

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voor meer informatie zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

10. Gegevensveiligheid

In het kader van het bezoeken van de website maken wij gebruik van het algemeen verbreide SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Meestal betreft het hierbij een 256 bit versleuteling. Voor het geval uw browser geen 256-bit versleuteling ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan de 128-Bit v3 technologie. Of een afzonderlijke bladzijde van onze internetsite versleuteld wordt verzonden, kunt u zien aan de gesloten weergave van het sleutel- resp. slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browsers.

Verder maken wij gebruik van geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, tegen gedeeltelijk of volledig verlies, verminking of tegen onbevoegde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

 

11. Actualisering en wijziging van deze verklaring gegevensbescherming

Deze verklaring gegevensbescherming is nu actueel en heeft als stand decemeber 2023.

Door de voortdurende ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarop of wegens gewijzigde wettelijke respectievelijk bestuurlijke richtlijnen kan het nodig zijn deze verklaring gegevensbescherming te wijzigen. De op een bepaald moment geldige verklaring gegevensbescherming kan door u op ieder moment worden opgevraagd op https://www.inbalansmetayurveda.online/privayverklaring en worden afgedrukt.

 

12. Solliciteren bij Maharishi Ayurveda Europe B.V.

Heeft u gesolliciteerd bij ons, maar bent u niet aangenomen dan worden alle sollicitatiegegevens tot maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Alleen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven kan In balans met Ayurveda deze gegevens tot een jaar bewaren.

 

13. Contacteer ons

Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens bij ons, zijn wij bereikbaar via onderstaande contactgegevens: ewa@inbalansmetayurveda.nl