Algemene voorwaarden:

 

Definities

1.1. In Balans met Ayurveda: In Balans met Ayurveda is gevestigd (4201 HG) in Gorinchem aan de Smakheul 2 en geregisteerd bij de KvK onder nummer 76819183.

1.2 Voorwaarden: Dit zijn de algemene voorwaarden van In Balans met Ayurveda, die zijn gepubliceerd op de website van In Balans met Ayurveda, www.inbalansmetayurveda.nl. Voordat de overeenkomst gesloten is, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld voor download op: http://www.inbalansmetayurveda/algemene-voorwaarden/ en op verzoek per e-mail.

1.3 Klant: Consument of onderneming die een overeenkomst op afstand aangaat met In Balans met Ayurveda

1.3.1 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.3.2 Onderneming: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

1.3.3 Overeenkomst: elke overeenkomst die gesloten wordt door een consument of ondernemer met In Balans met Ayurveda

1.4 Dienst: Persoonlijk consult, behandeling of traject.

1.5 Product: Een fysiek of virtueel item (zoals een digitale download) te koop aangeboden of gratis ter download gesteld door In Balans met Ayurveda.

1.6 Evenement: Workshop, les of webinar georganiseerd door In Balans met Ayurveda.

1.7 Website: In Balans met Ayurveda’s website is www.inbalansmetayurveda.nl

 

Toepasbaarheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten, Evenementen en Producten bij In Balans met Ayurveda.

2.2 Door het aanvragen of deelnemen aan een Dienst, Evenement of Product van In Balans met Ayurveda stemt de Klant in met de toepasbaarheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 In Balans met Ayurveda kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Voorwaarden is altijd de huidige versie en is te allen tijde beschikbaar op de website hier: https://www.inbalansmetayurveda.nl/algemene-voorwaarden/.

 

Betaling en Prijzen

3.1 Behandelingen – vooruitbetaling vereist.

3.1.1 De behandelingen kunnen worden geboekt via het boekingssysteem op de website: www.inbalansmetayurveda.nl . De behandeling wordt pas bevestigd nadat de betaling heeft plaatsgevonden.

3.1.2 Behandelingen die mondeling zijn aangevraagd (in persoon) of schriftelijk (per e-mail) kunnen worden betaald via de website, contant op het moment van de afspraak, of via bankoverschrijving vóór aanvang van de behandeling.

3.1.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW.

3.1.3 De behandelingen bij In Balans met Ayurveda worden niet vergoed door zorgverzekeringen.

3.2 Trajecten d.w.z Panchakarma Kuur of Rejuvenation Kuur

3.2.1 Voorafgaand elk traject is een consult vereist waarbij de gezondheidstoestand van de klant in kaart gebracht wordt (diagnose), inclusief het bespreken van eventuele aanwijzingen en contra-indicaties.

Dit consult kan worden geboekt via de website. De kosten voor dit consult worden verrekend met het totale bedrag van de gehele kuur.

Kan na dit consult een traject niet doorgaan dan wordt alleen het bedrag voor het consult ingehouden en niet voor de gehele kuur.

3.2.2 Vanaf het moment van overeenstemming over de startdatum van een Traject (mondeling of schriftelijk) wordt binnen 7 dagen een aanbetaling van 50% van het totale bedrag van een Traject vereist via bankoverschrijving. Hiervoor ontvang je een factuur.

Het resterende bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor de startdatum van een Traject te worden betaald.

Als de startdatum binnen 7 dagen is vanaf het moment van overeenstemming, moet het volledige bedrag binnen 7 dagen worden betaald, vanwege de voorbereiding van specifieke benodigdheden voor het traject.

3.3 Openstaande Betalingen

3.3.1 Betalingen voor facturen dienen binnen 7 dagen te worden ontvangen.

3.3.2 In Balans met Ayurveda behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren aan een klant als er nog openstaande betalingen zijn.

3.3.3 Zodra de klant in gebreke blijft, heeft In Balans met Ayurveda recht op het hoofdbedrag plus eventuele rente en administratieve kosten. De eerste boete voor te late betaling bedraagt €10. Soortgelijke of toenemende bedragen worden wekelijks toegepast totdat de betaling is ontvangen.

3.3.4 Als de klant in gebreke blijft, heeft In Balans met Ayurveda het recht om incassomaatregelen te nemen of derden daarmee te belasten. Alle incassokosten van geclaimde bedragen (inclusief buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de klant.

De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 14% van het hoofdbedrag of het resterende bedrag, plus wettelijke rente, met een minimum van €40, – exclusief btw.

3.4 Prijsaanpassingen

In Balans met Ayurveda behoudt het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden aangekondigd via de prijslijst in het kantoor van In Balans met Ayurveda, beschikbaar op de website en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen zijn altijd te vinden op de website en zijn in te zien op het kantoor van In Balans met Ayurveda.

 

Annulering- en Punctualiteitsbeleid

4.1 Afspraken voor behandelingen en consulten:

Je kunt je afspraken voor de behandelingen of consulten kosteloos annuleren of verplaatsen tot 48 uur voor aanvang van de behandeling via het boekingssysteem.

Afspraken die minder dan 48 uur van tevoren worden geannuleerd of verplaatst, hebben een inhouding van 50% van de geboekte behandeling(en);

Afspraken die binnen 24 uur worden gewijzigd, worden in rekening gebracht voor de volledige geplande diensten.

Je hebt een tolerantie van maximaal 15 minuten om te laat te komen voor je afspraak, waarbij de verloren tijd wordt afgetrokken van de duur van je behandeling of een consult. Als je meer dan 15 minuten te laat bent, wordt de afspraak geannuleerd en worden de volledige geplande diensten in rekening gebracht.

4.2 Afspraken voor de trajecten

Voor de trajecten; dwz. Rejuvenation Kuur en Pancha Karma Kuur worden wijzigingen binnen 7 dagen voor de startdatum volledig in rekening gebracht;
Minder dan 14 dagen van tevoren opzeggen kost 50% van de totale kosten.

 

Aansprakelijkheid

5.1 In Balans met Ayurveda aanvaardt geen aansprakelijkheid buiten normen binnen de branche, of voor letsel dat niet direct gerelateerd is aan de ontvangen behandeling op het terrein, of voor een Klant die geen juiste mondelinge of schriftelijke instructies volgt of een product aan een andere persoon geeft.

5.2 In Balans met Ayurveda werkt altijd volgens hoge normen van haar beroep, maar er zijn altijd risico’s.

5.2.1 Raadpleeg een arts voordat u Ayurvedisch advies, kruiden of behandelingen volgt, vooral als u niet zeker weet of u volledig gezond bent of zwanger kunt zijn.

5.2.2 Als je een blessure of andere abnormale symptomen hebt, of als je medicijnen gebruikt, laat het ons dan altijd weten bij het plannen van je afspraak. Je medische geschiedenis is vertrouwelijk.

5.2.3 In Balans met Ayurveda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik van geleverde producten of door onjuiste naleving van de instructies. In Balans met Ayurveda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuist advies als gevolg van het achterhouden of verdraaien van informatie door de Klant.

5.2.4 In Balans met Ayurveda is niet verantwoordelijk voor allergische of overgevoelige reacties op de producten. In Balans met Ayurveda werkt met natuurlijke producten die over het algemeen geen bijwerkingen of allergische reacties veroorzaken. Individuele reacties kunnen echter altijd voorkomen en vallen niet onder de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van In Balans met Ayurveda. Het wordt aanbevolen dat de Klant voor elk product eerst een kleine hoeveelheid probeert, voordat ze grotere lichaamsoppervlakken aanbrengen of volledige hoeveelheden innemen. Neem producten alleen in na goedkeuring van de huisarts en volgens de instructies. Neem het niet in als je allergisch bent voor een van de ingrediënten. Neem het niet in voor een medische aandoening zonder goedkeuring van je arts.

5.3 In Balans met Ayurveda is niet aansprakelijk voor schade aan voorwerpen veroorzaakt door onjuist gebruik, normale slijtage of verval van producten, of schade veroorzaakt door een derde partij. In Balans met Ayurveda is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of items die niet door In Balans met Ayurveda worden verstrekt.

5.4 In Balans met Ayurveda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is opgelopen door het opvolgen van advies in e-books en andere online inhoud of cursusmaterialen door onjuist gebruik van dit advies of het niet raadplegen van de arts van de Klant voordat Ayurvedisch advies wordt opgevolgd. De Klant blijft altijd verantwoordelijk voor de acties die zij ondernemen, inclusief acties als reactie op advies gegeven door In Balans met Ayurveda.

 

Respectvolle Verzameling van Persoonlijke Informatie

6.1 In Balans met Ayurveda respecteert de privacy van de persoonlijke gegevens van onze klanten en deelt of verkoopt geen persoonlijke informatie aan derden. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft In Balans met Ayurveda haar gebruik van persoonlijke gegevens geregistreerd.

6.2 In Balans met Ayurveda verzamelt persoonlijke informatie van de klant om relevante medische informatie te begrijpen voor het bepalen van een behandelrichting, het opstellen van facturen en bestellingen, het verzenden van producten, en het verbeteren van de kwaliteit van de service voor die klant en voor andere klanten.

6.3 In Balans met Ayurveda gebruikt de persoonlijke informatie zoals genoemd in Artikel 10 om de klant op de hoogte te stellen van activiteiten van In Balans met Ayurveda en eventuele wijzigingen in diensten, evenementen en producten. Als de klant geen prijs stelt op communicatie van In Balans met Ayurveda, laat het ons dan schriftelijk weten via e-mail: ewa@inbalansmetayurveda.nl.

6.4 In Balans met Ayurveda geeft nooit persoonlijke gegevens van de klant aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Een uitzondering is mondelinge of schriftelijke toestemming om namens de klant een product te bestellen.

 

Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

7.1 Deze Algemene Voorwaarden vallen uitsluitend onder het Nederlands recht.

7.2 Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden en diensten bij In Balans met Ayurveda worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechtbank in Amsterdam of een hogere rechtbank.

7.3 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7.4 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.